FAQ

MITR UP เป็นโครงการอบรมระยะสั้น สำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารรุ่นใหม่ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ระหว่างผู้เข้าอบรมและการบรรยายจากวิทยากร ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบริหารงานสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตัวเอง องค์กร และธุรกิจ รวมถึงจะเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างและสังคม

เนื้อหาหลักสูตรนอกจากฟังการบรรยาย แชร์ประสบการณ์ จากผู้ประกอบการธุรกิจหรือบริหารงานนั้นๆ แล้ว การเรียนรู้ทางด้าน Soft Skills ผ่าน Facilitator ถือเป็นสิ่งสำคัญของ MITR UP การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ของผู้เข้าอบรม จะทำให้ศาสตร์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคน ได้มีประโยชน์ระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดมิตรภาพ การเกื้อกูลกัน อย่างมีเป้าหมายไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

รูปแบบการเรียนของ MITR UP มีอยู่ 4 ส่วนคือ

  1. การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ
  2. การเรียนแบบ “Dialogue Learning” (DL) โดยกระบวนการ Facilitator ซึ่ง Theme Concept ในแต่ละรุ่นจะเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย เหมาะสมกับปัจจุบัน
  3. การศึกษาดูงานในประเทศ เพื่อศึกษาถึงธุรกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ
  4. กิจกรรมวิชาการประกอบอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและมิตรภาพที่ดีต่อไป

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 37 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี เปิดใจพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง,องค์กร,ธุรกิจและสังคม

MITR UP เปิดปีละ 1 รุ่น ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยเวลาเรียนคือ วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 21.00 น. และ กิจกรรมวันเสาร์ ซึ่งรายละเอียดการเรียนในแต่ละรุ่น สามารถติดตามได้ที่ www.mitracademy.net หรือ ทาง https://www.facebook.com/mitracademy/

ได้ในส่วนของค่าอบรม กรุณาแจ้งความจำนง พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีของบริษัทมาทาง email: mitr@mitracademy.net โดยระบุหัวข้อ Receipt for MITR UP_Name Surname [Company] ไม่เกิน 2 วัน หลังจากการโอนเงินชำระค่าอบรม โดยแนบใบโอนมาพร้อมกัน หากไม่มีการแจ้ง ทางโครงการจะออกใบเสร็จรับเงินในนามของผู้เข้าอบรม

ประมาณ 40-50 คน

ท่านจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรในวันปิดโครงการ แต่การเข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรมทางโครงการยังเปิดโอกาสให้ท่านได้รับ และแชร์ความรู้ ประสบการณ์ไปกับผู้ร่วมชั้นเรียนท่านอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ

ทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและเลือกกลุ่มให้กับท่านตามความเหมาะสม

ทางโครงการจะทำการนัดหมายผู้สมัคร เพื่อเข้ามาสัมภาษณ์ จากนั้นจะแจ้งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้ผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวน ทางโครงการจะทำการปิดรับสมัคร