ABOUT MITR UP

การบริหารงาน และการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากเก่งเรื่องงานแล้ว เรื่องคนก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่แพ้กัน หากนักธุรกิจ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารรุ่นใหม่ เข้าใจและมองเห็นก่อนจะทำให้เกิดประโยชน์ ได้พัฒนา นอกจากตัวเอง องค์กรและธุรกิจแล้ว ยังจะเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้าง และสังคมอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตรนอกจากฟังการบรรยาย แชร์ประสบการณ์ จากผู้ประกอบการธุรกิจหรือบริหารงานนั้นๆ แล้ว การเรียนรู้ทางด้าน Soft Skills ผ่าน Facilitator ถือเป็นสิ่งสำคัญของ MITR UP การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ของผู้เข้าอบรม จะทำให้ศาสตร์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคน ได้มีประโยชน์ระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดมิตรภาพ การเกื้อกูลกัน อย่างมีเป้าหมายไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โตสิต วิสาลเสสถ์
ผู้ก่อตั้ง MITR ACADEMY
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ