ABOUT MITR PROMPT

ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม หรือโรคระบาด ทำให้เกิดการปรับตัวอย่างรุนแรงเกิดขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ทักษะ วิชาความรู้ กระบวนการ แนวคิดในการทำงาน ทำธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความต่างระหว่าง Generation การเปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการทำงานและธุรกิจได้

การ Flipped Classroom หรือห้องเรียนกลับด้าน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจ และเรียนรู้ไปพร้อมกัน ด้วยมุมมอง แนวคิด ของคนรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ทำธุรกิจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารยุคใหม่ที่พร้อมเปิดใจ สร้างสรรค์ความคิดไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง รวมถึงต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ อย่างมีพลัง มีความสุขไปข้างหน้าร่วมกัน

โตสิต วิสาลเสสถ์
ผู้ก่อตั้ง MITR ACADEMY
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ