FAQ

MITR NEW คือ โครงการอบรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร และผู้เข้าอบรมด้วยกัน เพื่อเข้าใจถึงองค์ความรู้ใหม่ๆในมหาวิทยาลัย จากผู้มีประสบการณ์จริงทั้งใน และต่างประเทศ การเรียนรู้ด้าน Soft Skills และ Social Skills ผ่านกระบวนการ Facilitator เพื่อเป็นประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ

รูปแบบการเรียนของ MITR NEW มีอยู่ 4 ส่วนคือ

  1. การบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ
  2. การแบ่งปันประสบการณ์ จากผู้ที่ผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศ
  3. การเรียนแบบ Dialogue โดยกระบวนการ Facilitator
  4. การศึกษาดูงานในประเทศ เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่จำกัดแผนการเรียน ที่มีความมุ่งมั่นต้องการค้นหาศักยภาพของตัวเอง ต้องการพัฒนาตัวเอง เปิดใจในสิ่งใหม่ๆ และเพื่อนใหม่ๆ

MITR NEW เปิดปีละ 1 รุ่น ในเดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ โดยเรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. และเวลา 16.00-18.30 น. ซึ่งรายละเอียดการเรียนในแต่ละรุ่น สามารถติดตามได้ที่ www.mitracademy.net หรือ ทาง https://www.facebook.com/mitracademy/

ท่านจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรในวันปิดโครงการ แต่การเข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรมทางโครงการยังเปิดโอกาสให้ท่านได้รับ และแชร์ความรู้ ประสบการณ์ไปกับผู้ร่วมชั้นเรียนท่านอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ

ทางโครงการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากใบสมัคร และการสัมภาษณ์ทาง Line Call