ABOUT MITR NEW

ความเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วของโลกปัจจุบัน และอนาคต ทั้งที่เตรียมตัววางแผน และด้วยการไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ ด้วยปัจจัยประกอบหลายๆอย่าง อาทิ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโรคระบาด ทำให้บริบทของการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีความสุข

โดยเนื้อหาของหลักสูตร MITR NEW จะเป็นเนื้อหาสมัยใหม่ ที่ให้เข้าใจถึงองค์ความรู้ใหม่ๆในมหาวิทยาลัย การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้ Soft Skills และ Social Skills การเรียนรู้ Facilitator เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ มีความสุข มีความเข้าใจ มีคุณค่า สามารถดูแลพัฒนาตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง สังคม ประเทศชาติได้ในอนาคตอันใกล้

โตสิต วิสาลเสสถ์
ผู้ก่อตั้ง MITR ACADEMY
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ