โครงการ 7 Steps of Leader โดย MITR ACADEMY

โครงการ 7 Steps of Leader โดย MITR ACADEMY

โครงการ 7 Steps of Leader โดย MITR ACADEMY สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโครงการอบรมสาหรับผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจแนวทางการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงองค์ความรู้ทางด้าน Soft Skills และ Social Skills โดยการบริหารงาน หรือการเข้าใจถึงการทางานในปัจจุบัน ให้เข้าใจถึงลาดับขั้นต่างๆ ของผู้นาแต่ละขั้นที่ต่างกันออกไป เพื่อสามารถที่จะทางาน ประสานงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาตัวเอง ผู้อื่น รวมถึงองค์กร สังคม และประเทศชาติ โครงการ 7 Steps of Leader เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน 2563
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจแนวทางการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงองค์ความรู้ทางด้าน Soft Skills และ Social Skills
 2. เปิดใจพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากวิทยากร ทีมงาน และผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน เพื่อพัฒนาตัวเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติ
   

รูปแบบการจัดอบรม

 • เรียนจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
 • เรียนแบบ Dialogue Learning แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
 • กิจกรรม และวิชาการประกอบอื่นๆ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน
   

ระยะเวลาการอบรม

 • รับสมัครออนไลน์/ชาระเงิน   20 สิงหาคม – 17 กันยายน 2563
 • ระยะเวลาโครงการอบรม      19 กันยายน 2563
   

กาหนดการในการเข้าอบรม

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ 7 Steps of Leader

 • ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 3,500 บาท รวมค่าวิทยากร อาหารกลางวัน และ 2 คอฟฟี่เบรค


สถานที่อบรม

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23