ABOUT MITR ACADEMY

“MITR ACADEMY” จัดตั้งและบริหารงานโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันองค์ความรู้ในการบริหารงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในภาคธุรกิจ ภาคสังคมรวมถึงภาคการศึกษา อันเนื่องจากผลกระทบและการแทรกแซงของปัจจัยต่างๆ เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โรคภัยต่างๆ หรือแม้กระทั่งความแตกต่างกันของยุคสมัยตามกลุ่มช่วงอายุ (Generation) ทำให้เนื้อหาความรู้ที่ได้เคยศึกษามาแล้วอาจไม่ร่วมสมัย

เพื่อให้องค์ความรู้และความเข้าใจต่อการเปลี่ยนไปของโลกใบนี้ทันต่อสมัยอยู่เสมอ “MITR ACADEMY” ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอง เช่น สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม และรวมถึงองค์ความรู้จากสถาบันหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในแวดวงวิชาการสมัยใหม่ โดยเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ภายใต้การจัดการของ MITR ACADEMY จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์การศึกษาหรือการทำงานที่แตกต่างกันของผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างกันเพื่อให้สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ในกระแสแห่งการถูกแทรกแซง (Disruption) ในโลกปัจจุบันได้ นอกจากความรู้ (Hard Skills) แล้ว เนื้อหาของหลักสูตรยังเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนี้เช่น Facilitator, Coaching, Dialogue รวมถึงการเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจากโครงการของ “MITR ACADEMY” ผู้เข้าอบรมจะเป็นบุคลากรที่มีทั้งองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเข้ากับสภาพแวดล้อมของการทำงานหรือสังคมได้ อันส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขในการใช้ชีวิตซึ่งก่อให้ประโยชน์ต่อองค์กร ต่อสังคม และประเทศชาติได้ในที่สุด รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เรียนและวิทยากร ก่อให้เกิดมิตรภาพใหม่ที่ดีเพื่อร่วมกันทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ตามเจตนารมณ์ของคณะสังคมศาสตร์ “สังคมศาสตร์เพื่อสังคม” และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องของการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม

โตสิต วิสาลเสสถ์
ผู้ก่อตั้ง MITR ACADEMY
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ